Huế, thành phố di sản và trung tâm văn hóa lịch sử xưa của Việt Nam, được xây dựng và phát triển hai bên bờ…