Bến Đò Than, một biểu tượng văn hóa lịch sử của thành phố Huế, đã tồn tại hàng thế kỷ và đóng vai trò quan…